خبرنامه ماه نوامبر 2022برندگان بورس سوئیس سال 2022-2023

خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه نوامبر 2022 منتشر شد.

برندگان بورسیه عالی دولت سوئیس(Swiss Excellence Scholarship)در سال 2023-2022 اعلام شد.

تحت نظارت وف ایرانی