اقدامات صورت گرفته توسط دانشگاه صنعتی اصفهان در دوره ی پاندمی کرونا

با توجه به تاثیر شیوع بیماری کرونا بر مراکز آموزش عالی، دانشگاه صنعتی اصفهان اقداماتی را در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود و پیشگیری از شیوع این بیماری اتخاذ نموده است.

در این بخش اطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته توسط دانشگاه صنعتی اصفهان برای اداره شرایط فعلی  در زیر بخش های زیر ارائه شده است.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی