دانشگاه Basel

تاریخچه

این دانشگاه در سال 1460 تأسیس است و اعتبار جهانی در راستای تحقیق و آموزش دارد. در واقع این دانشگاه قدیمی ترین دانشگاه سوئیس با تاریخچه بیش از 550 ساله است. 

تحقیق

این دانشگاه با ریشه های عمیق در زمینه تولید اقتصادی و تولیدی یک مؤسسه بین المللی تحقیقاتی است. چندین مرکز تحقیقاتی نوین و کمپانی های بین المللی با شراکت دانشگاه و در مجاورت آن در حال فعالیت هستند. به عنوان شهری با تاریخ فرهنگی مرتبط با هم مرز بودن آلمان و فرانسه بسیار خاص و یکتا است. 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی