گروه ۵ دانشگاه صنعتی کشور (UT5)

گروه ۵ دانشگاه صنعتی کشور با امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک مابین دانشگاه‌ صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علم و صنعت ایران در آذرماه 1398 تشکیل شده است.

دانشگاه‌هاي عضو گروه UT5 به عنوان شركاي راهبردي در حوزه مهندسي اهداف زير را دنبال مينمايند:

تبيين طرحهاي تحقيقاتي و فناوريهاي مشترك بين‌المللي ، برگزاري همايشها و كارگاه‌هاي آموزشي و علمي بين‌المللي  براساس اولويتهاي تحقيقاتي و فناوري دانشگاه‌هاي عضو و از طريق تشكيل گروه‌هاي پيشتاز در هر مورد.

بهره‌مند شدن از امكانات يكديگر از قبيل توانمنديهاي علمي، فناوري، پژوهشي، ارتباطات بين‌المللي ، فضاي فيزيكي و ... در انجام پروژه‌ها و طرحهاي علمي بزرگتر در سطح ملي و بين‌المللي . ٣

هم‌ا‌‌فزايي و بهره‌گيري از مزيت‌هاي دانشگاه‌هاي عضو براي توسعه همكاريهاي علمي و فناوري در سطح ملي و بين‌المللي

ارتقا جايگاه دانشگاه‌هاي عضو در رتبه‌بنديهاي بين‌المللي  به صورت پايدار
استفاده از ظرفيتهاي آموزشي و پژوهشي يكديگر خصوصا براي اجراي دوره‌هاي دكترا و پسادكترا مشترك

تعريف دوره‌هاي مشترك بين‌المللي  و استفاده دانشگاه‌هاي عضو جهت تشكيل كلاسها و هدايت پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و رساله‌هاي دكتري تعريف شده

همكاري در توليد محتواي الكترونيكي دروس مهندسي، ارائه برخط آنها و همكاري در ارائه دوره‌هاي مشترك بين‌المللي  به صورت الكترونيكي

همكاري در اجراي دوره‌هاي آموزشي بازآموزي مهندسي

همكاري در ايجاد بانك اطلاعاتي دانش‌آموختگان شاغل در ايران و خارج از ايران

برگزاري مسابقات علمي و مدارس تابستانه و زمستانه مشترك با دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي معتبر در داخل و خارج ايران

بهبود ساختارهاي سازماني قانوني و بازنگري در آنها با استفاده از تجربيات دانشگاه‌هاي عضو

هم‌انديشي در خصوص افزايش مبادلات آموزشي و فناوري و جذب دانشجويان و شركت فناور خارجي.

تبادل اطلاعات و همكاري در زمينه ثبت اختراع بين‌المللي  و بازاريابي آن

فراهم آوردن امكان بازديد از آزمايشگاه‌ها و واحدهاي پژوهشي و فناوري اعضا براي ايجاد زمينه همكاري مشترك بين‌المللي  و داخلي

همكاري در خصوص انتشار و تاليف كتابهاي و نشريات علمي در سطح بين‌المللي

تهيه بروشور مشترك جهت ارائه در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي

كسب اطلاع از نيازمنديهاي علمي و پژوهشي كشورهاي طرف قرارداد ج.ا.ايران از طريق و با هماهنگي نمايندگيهاي وزارت امورخارجه و بررسي راهكارهاي همكاري مشترك با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و مراكز پژوهشي آن كشورها و اعزام و بازديد هيات هاي علمي از دانشگاه‌ها و موسسات علمي و پژوهشي آنها.

معرفي هياتهاي خارجي ميهمان هر يك از اعضا به ساير اعضا جهت بازديد و ميزباني مشترك

همكاري و مشاركت فعال در رويدادهايي كه با موضوعهاي علمي، آموزشي، پژوهشي، كارآفريني و فناوري و نوآوري توسط هر يك از اعضا برگزار ميشود

استفاده از امكانات رفاهي يكديگر براي ميزباني از هياتهاي بين‌المللي

ميزباني مشترك اساتيد خارجي براي ارائه دروس به صورت استاد مدعو مشترك.

تبادل دانشجوي مهمان بين‌المللي  بين دانشگاه‌هاي عضو

همكاري با اتحاديه‌ها و ساختارهاي دانشگاهي مشابه در سطح جهان

همكاري با اتحاديه‌هاي جهاني فني و اتحاديه هاي بين‌المللي  دانشگاهي.

Isfahan University of Technology

Amirkabir University of Technology

K. N. Toosi University of Technology

Sharif University of Technology

Iran University of Science and Technolgoy

     

ارتقاء امنیت وب با وف بومی