سونوم-سابانجیخبرنامه -دسامبر2019آیستهشبکه دانشگاه های صنعتی

امضای تفاهم نامه همکاری مابین دانشگاه صنعتی اصفهان و پژوهشکده کاربردی و تحقیقات نانوتکنولوژی دانشگاه سابانجی ترکیه (SUNUM)

سومین نسخه خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان (دسامبر2019)منتشر شد.

عضویت دانشگاه صنعتی اصفهان در انجمن بین المللی آیسته (IAESTE)

ایجاد شبکه دانشگاه‌های صنعتی با همکاری 5 دانشگاه صنعتی کشور

صفحه‌ها

تحت نظارت وف ایرانی