درباره ما

دفتر همكاریهای علمی و بین‌المللی دانشگاه صنعتی اصفهان با هدف متمرکز نمودن تمامی امور علمی بین‌المللی دانشگاه و ایجاد و گسترش روابط بین دانشگاهی در سطح بین‌المللی در سال 1369 مشغول به فعالیت شده است. اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد و رئوس وظایف دفتر همکاری‌ها را در صفحه معرفی دفتر همکاری‌ها مطالعه فرمایید.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی