اعضای مدیریت روابط بین الملل

 

 دکتر سیما فاخران

    سمت: مدیر کل روابط بین الملل

  آدرس پست الكترونيكي:    Fakheran[at]cc.iut.ac.ir

 فاطمه عرب

    سمت: کارشناس و مسئول دفتر مدیریت روابط بین الملل

 

  آدرس پست الكترونيكي:    arab[at]of.iut.ac.ir

سعيد پورشرف الدين 

   سمت: كارشناس ارشد مدیریت روابط بین الملل و مسئول هماهنگي سفرهاي خارجي اعضاي هيات علمي و دانشجویان

آدرس پست الكترونيكي:   sharafeddin[at]isco.iut.ac.ir

ندا شمس

سمت: كارشناس ارشد مسئول مدیریت روابط بین الملل

 

آدرس پست الكترونيكي:   shams[at]isco.iut.ac.ir , isco[at]cc.iut.ac.ir

مینا تاج‌وری

سمت: كارشناس مسئول مدیریت روابط بین الملل

آدرس پست الكترونيكي:  tajvari[at]of.iut.ac.ir

زهره حاجی نیا

سمت: كارشناس مسئول مدیریت روابط بین الملل

آدرس پست الكترونيكي:  bmn[at]of.iut.ac.ir

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی