مسئولین بین المللی سازی دانشکده ها

 

 

 

دانشکده مهندسی نساجی

دکتر لاله قاسمی

Email: laleh.ghasemi@cc.iut.ac.ir

 

دانشکده فیزیک

دکتر سروش شاکري

Email: s.shakeri@iut.ac.ir

 

دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها

دکتر مهدی خاشعی

Email: Khashei@cc.iut.ac.ir

دانشکده علوم ریاضی

دکتر مجید سلامت

Email: msalamat@cc.iut.ac.ir

دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر پیمان مصدق

 Email : mosadegh@cc.iut.ac.ir

دانشکده شیمی

دکتر حسین فرخ پور

    Email: h-farrokh@cc.iut.ac.ir

دانشکده مهندسی کشاورزی

دکتر سعيد انصاري مهياري

Email: s.ansari@cc.iut.ac.ir

دانشکده مهندسی حمل و نقل

دکتر عليرضا صاحبقراني

Email: a_sahebgharani@iut.ac.ir

دانشکده مهندسی منابع طبیعی

دکتر امید بیرقدار کشکولی

Email: omid.beyraghdar

دانشکده مهندسی مواد

دکتر شیدا لباف

Email: s.labbaf@cc.iut.ac.ir

دانشکده مهندسی معدن

دکتر سعید مهدوری

Email : smahdevari@cc.iut.ac.ir

دانشکده مهندسی عمران

دکتر میلاد امین زاده

Email: m.aminzadeh@cc.iut.ac.ir

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دکتر محمد حسین منشئی

Email: manshaei@cc.iut.ac.ir

دانشکده مهندسی شیمی

دکتر حمیدرضا شاهوردی

  Email: hr_shahverdi@cc.iut.ac.ir

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دکتر جلال ذهبی

Email: zahabi@cc.iut.ac.ir

   

 

تحت نظارت وف ایرانی