مسئولین بین المللی سازی دانشکده ها

 

 

 

دانشکده مهندسی نساجی

دکتر پرهام سلطانی

Email: pa.soltani@iut.ac.ir

 

دانشکده فیزیک

دکتر سروش شاکري

Email: s.shakeri@iut.ac.ir

 

دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها

دکتر مهدی خاشعی

Email: Khashei@iut.ac.ir

دانشکده علوم ریاضی

دکتر مجید سلامت

Email: msalamat@iut.ac.ir

دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر محمدرضا توکلی نژاد

 Email : mrtavak@iut.ac.ir

دانشکده شیمی

دکتر حسین فرخ پور

    Email: h-farrokh@iut.ac.ir

دانشکده مهندسی کشاورزی

دکتر میلاد فتحی

Email: mfathi@iut.ac.ir

دانشکده مهندسی حمل و نقل

دکتر عليرضا صاحبقراني

Email: a_sahebgharani@iut.ac.ir

دانشکده مهندسی منابع طبیعی

دکتر امید بیرقدار کشکولی

Email:  omid.beyraghdar@iut.ac.ir

دانشکده مهندسی مواد

دکتر بهزاد نیرومند

Email: behzn@iut.ac.ir

دانشکده مهندسی معدن

دکتر سعید مهدوری

Email : smahdevari@iut.ac.ir

دانشکده مهندسی عمران

دکتر مهدی نسیمی فر

Email: nasimifar@iut.ac.ir

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دکتر محمد حسین منشئی

Email: manshaei@iut.ac.ir

دانشکده مهندسی شیمی

دکتر مهدی ستاری

  Email: m.sattari@iut.ac.ir

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دکتر جلال ذهبی

Email: zahabi@iut.ac.ir

دانشکده فنی مهندسی گلپایگان

دکتر سید مهدی رفیعائی

  Email: s.rafiaei@iut.ac.ir

 

تحت نظارت وف بومی