ابزارهای حمایتی از همکاری‌های تحقیقاتی مشترک با کشور سوئیس

پیرو تلاش‌ها و مذاکرات میز سوئیس در همکاری با دانشگاه ZHAW به عنوان Leading House همکاری‌ها با جنوب آسیا و ایران کشور سوئیس، ابزارهای حمایتی جهت همکاری‌های پژوهشی مشترک با ایران تعریف شده است. این ابزارها با تعاریف متفاوت، به منظور تعریف، حمایت و توسعه‌ی همکاری‌های علمی و پژوهشی مشترک مابین دانشمندان و محققان ایرانی و سوئیسی تعریف شده است. ابزارهای حمایتی که تا کنون عملیاتی شده‌اند از قرار زیر هستند:

ابزار حمایتی Mobility Grantبه منظور حمایت از همکاری‌های پژوهشی دانشمندان جوان دو طرف و حمایت از فرصت‌های تحقیقاتی کوتاه مدت برای دانشجویان و محققان جوان سوئیسی و ایرانی در دو کشور

ابزار حمایتی Seed Money Grant: به منظور حمایت اولیه از ایجاد همکاری مشترک به صورت تعریف پروژه‌های پژوهشی مشترک در سایز کوچک

ابزار حمایتی Bridging Grantبه منظور حمایت از ادامه و توسعه همکاری‌های پژوهشی قبلی تعریف شده و هدایت آنها به سمت پروژه‌ها و همکاری‌های گسترده‌تر و بزرگتر

ارتقاء امنیت وب با وف بومی