سفرهای علمی اساتید

در راستاي ايجاد ارتباطات با موسسات علمي خارج از كشور بررسي امكانات موجود در آن موسسات و تبادل نظر در زمينه هاي محتمل جهت همكاري بسيار موثر مي باشد. سفر اعضاي هيات علمي و يا مسئولين دانشگاه براي اين قبيل امكان سنجي ها و يا در برخي مواقع امضاي يادداشت تفاهم همكاري ضروري مي باشد.

جهت انجام چنين سفرهايي وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري مقرراتي را وضع نموده است كه بر آن اساس اخذ مجوز هيات نظارت دولت بر سفرهاي خارجي از ملزومات اين بازديدها محسوب مي شود.

 

مشاهده گردش کار سفر اعضای هیئت علمی

دریافت فرم مجوز هیئت نظارت دولت

ارتقاء امنیت وب با وف بومی