کانون­های هدایت ارتباطات (Leading Houses) کشور سوئیس

وزارت علوم سوئیس (SERI) سوئیس برخی از مراکز آموزش عالی کشور خود را به عنوان کانون­های هدایت ارتباطات (Leading Houses)، مسئول ایجاد ارتباط با مناطق جغرافیایی مختلف دنیا که ایجاد ارتباط با آنها از اولویت برخوردار است، نموده تا فرصت­های همکاری با آن مناطق را ارائه و گسترش دهند. بر اساس این انتصاب، Leading Houseهای همکاری کشور سوئیس از قرار زیر هستند:

 

تحت نظارت وف بومی