همایش سرن  و سزامیNL-No.32- winter 2023swiss scholarship- iut winners2022-2023

مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری دانشکده فیزیک " کارگاه معرفی پروژه های تحقیقاتی مرکز سرن و سزامی" را برگزار می نماید.

IUT International E-Newsletter for Winter 2023 is published.

Winners of the Swiss Excellence Scholarship 2022-2023- 4 New Winners of IUT out of 17 Iranian Scholars

تحت نظارت وف ایرانی