جایگاه دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی

در عرصه فعالیت‌های آکادمیک در سرتاسر دنیا نظام‌های رتبه‌بندی گوناگونی وجود دارد که با توجه به شاخص‌ها و فاکتورهای گوناگونی اقدام به رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی گوناگون می‌نمایند.

در ادامه به جایگاه دانشگاه صنعتی اصفهان در بعضی از نظام‌های رتبه‌بندی معتبر می‌پردازیم

نظام رتبه‌بندی تایمز

 • رتبه‌بندی جهانی:
  • 2015: 351-500
  • 2016: 501-600
  • 2017: 601-800
  • 2018: 601-800
  • 2019: 601-800
  • 2020: 601-800
  • 2021: 601-800
 • رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی:
  • 2013: 95
  • 2014: 85
  • 2015: 61
  • 2016: 61
  • 2017: 92
  • 2018: 96
  • 2019: 109
  • 2020: 130
 • 150 دانشگاه زیر 50 سال قدمت:
  • 2014: 92
  • 2015: 63
  • 2016: 101-150
  • 2017: 101-150
  • 2018: 101-150
  • 2019: 101-150
  • 2019: 151-200

 

 

نظام رتبه‌بندی شانگهای (ARWU)

 • 2017: 701-800
 • 2018: 701-800
 • 2019: 801-900
 • 2019: 901-1000

نظام رتبه‌بندی لایدن:

 • مرجعیت علمی:
  •  2015: 440 
  • 2016: 463
  •  2017: 421
  •  2018: 411
  •  2019: 390
  •  2020: 388
 •   دیپلماسی علمی:
  • 2015:  732 
  • 2016: 540
  •  2017: 530
  •  2018: 518
  •  2019: 511
  •  2020: 515
 •   دسترسی آزاد:
  •  2019: 511
  •  2020: 515
 •   جنسیت:​​​​​​​
  •  2019: 490
  •  2020: 526

نظام Round University Ranking (RUR):

​​​​​​​

 • 2010: 464
 • 2011: 456
 • 2012: 512
 • 2013: 500
 • 2014: 442
 • 2015: 472
 • 2016: 441
 • 2017: 370
 • 2018: 332
 • 2019: 353
 • 2020: 239

 

رتبه بندی وبومتریک

سال                   

  رتبه جهانی   

  رتبه در ایران 

2017 January

826

6

2018 January

895

6

2019 January

955

7

2020 January

954

8

2021 January

895

10

ISC

سال     

 رتبه در جهان اسلام 

 رتبه در ایران 

2018

33

4

2019

30

5

2020

30

4

تحت نظارت وف بومی