فراخوان بورس سوئیس 2025-2024خبرنامه ماه ژوئنبرندگان بورس سوئیس سال 2022-2023

فراخوان بورس های عالی دولت سوئیس برای سال تحصیلی 2025-2024

خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه ژوئن 2023 منتشر شد.

برندگان بورسیه عالی دولت سوئیس(Swiss Excellence Scholarship)در سال 2023-2022 اعلام شد.

تحت نظارت وف بومی