فراخوان بورس سوئیس 2025-2024استپ 9خبرنامه ماه ژوئنبرندگان بورس سوئیس سال 2022-2023

فراخوان بورس های عالی دولت سوئیس برای سال تحصیلی 2025-2024

فراخوان ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎﻥ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻣﺼﻄﻔﯽ(ﺹ)

خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه ژوئن 2023 منتشر شد.

برندگان بورسیه عالی دولت سوئیس(Swiss Excellence Scholarship)در سال 2023-2022 اعلام شد.

تحت نظارت وف بومی