همایش سرن  و سزامیخبرنامه شماره 32- زمستان 2023برندگان بورس سوئیس سال 2022-2023

مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری دانشکده فیزیک " کارگاه معرفی پروژه های تحقیقاتی مرکز سرن و سزامی" را برگزار می نماید.

خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه زمستان 2023 منتشر شد.

برندگان بورسیه عالی دولت سوئیس(Swiss Excellence Scholarship)در سال 2023-2022 اعلام شد.

تحت نظارت وف ایرانی