اساتید همبسته (Adjunct)

 

آيين نامه نحوه به كار گيري استاد همبسته (مصوبه ی  جلسه ی هيئت رئيسه مورخ 98/10/30 به شماره 970)

 آيين نامه نحوه بكارگيري استاد همبسته

با توجه به نياز مشاركت بين المللي جهت ارتقاء كيفي و كمي فعاليت هاي دانشگاه در راستاي رسيدن به جايگاه دانشگاه هاي برتر جهاني، ايجاد ظرفيت پذيرش دانشجو در مقطع تحصيلات تكميلي به ويژه دوره هاي دكتري، ارتقاي تعامل بين المللي، ارتقاي رتبه بين المللي دانشگاه، ايجاد و افزايش موقعيت هاي فرصت مطالعاتي خارج از كشور دانشجويان دكتري، جبران نقايص تجهيزاتي و تحقيقات دانشگاه براي اجراي پروژه هاي تحقيقاتي و همچنين پروژه هاي تحصيلات تكميلي آئين نامه زير جهت جذب اساتيد و يا دانشمندان برجسته بين المللي تحت عنوان استاد همبسته (adjunct professor) تهيه شده است:

1.تعريف استاد همبسته

استاد همبسته، استاد و يا دانشمند برجسته بين المللي است كه طي قرارداد مشخص در مدت معيني در زمينه هاي خاص آموزشي پژوهشي با  دانشکده ها / پژوهشکده های دانشگاه صنعتي اصفهان همكاري مي نمايد. همكاري افراد با دانشگاه صنعتي اصفهان طي هر دوره از سال تحصيلي يا تعطيلات قابل اجرا است. دانشگاه صنعتي اصفهان مي تواند نام وي را در ليست اعضاي هيات علمي به عنوان استاد همبسته اعلام نمايد.

2. زمينه هاي همكاري

الف) همكاري در امور تحقيقاتي و قراردادهاي پژوهشي خارج از دانشگاه

ب)  همكاري در مشاوره و راهنمايي پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي

ج) ارائه سمينار و كارگاه هاي آموزشي

د)  ارائه دروس تخصصي و مورد نياز دانشگاه

ه) كمك و مشاوره در جهت ارتقاء رتبه دانشگاه در سطح جهاني

و) همكاري در رفع مشكلات پژوهشي اساتيد و دانشجويان تحصيلات تكميلي با استفاده از امكانات تحقيقاتي در خارج از كشور  (از قبيل اطلاعات علمي، به ثبت رساندن patent، انجام آزمايش هاي مورد نياز و ساير مواردي كه در دانشگاه صنعتي اصفهان انجام آن مقدور نباشد)

ز) همکاری در مجلات علمی پژوهشی ISI دانشگاه به عنوان عضو هیات تحریریه مجله

3.تعهدات استاد همبسته

الف) حكم استاد همبسته به مدت سه سال معتبر است. استاد همبسته که به دانشکده ملحق شده است می بایست، در اين مدت حداقل  يك دانشجوي دكتري را به صورت مشترك مشاوره يا راهنمايي کرده باشد و استاد همبسته ای که برای همکاری های تحقیقاتی به پژوهشکده پیوسته است می بایست در این مدت حداقل در یک طرح پژوهشی یا مقاله معتبر Q1 همکاری کرده باشد.

ب)  حداقل دو هفته در سال يا طي سه سال حداقل8 هفته به صورت تمام وقت در دانشگاه حضور داشته باشد.

ج)  در كليه مقالات، گزارش‌های علمي و غيره كه حاصل پروژه هاي مشترك مي باشد لازم است آدرس دانشگاه صنعتي اصفهان نيز ذكر شود.

د)  رعايت حقوق دانشگاه در اختراعات و اكتشافات حاصل از پروژه هاي مشترك كه با توافق طرفين (استاد همبسته و دانشگاه صنعتي اصفهان) تعيين مي گردد. 

4.تعهدات دانشگاه صنعتي اصفهان

الف) در صورت نياز، پرداخت هزينه بليط رفت و برگشت (در سطح economy) براي استاد همبسته، مي تواند با موافقت معاون پژوهش و فناوری و از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه صورت پذيرد.

ب)  دانشكده ميزبان می بایست در طول مدت اقامت نسبت به تخصيص دفتر كار، امكانات كامپيوتري و آزمايشگاهي براي استاد همبسته اقدام  نمايد.

ج) هيچ گونه حقوق ثابتي به استاد همبسته پرداخت نمي شود، ولي چنانچه دوره كوتاه مدت يا دروسي توسط استاد همبسته ارائه گردد، حق الزحمه‌اي معادل با آنچه كه در همان شرايط به هيات علمي دانشگاه قابل پرداخت است به ايشان نيز پرداخت مي‌شود.

د) حق الزحمه راهنمايي دانشجو معادل آنچه به هيات علمي دانشگاه با مرتبه مشابه قابل پرداخت است به استاد همبسته پرداخت مي گردد.

ه) طي دوره هاي كوتاه مدت حضور، استاد همبسته مي تواند از اسكان رايگان در مهمانسراي دانشگاه صنعتي اصفهان استفاده نمايد.

5.چگونگی اجرا

ضروری است پیشنهاد پذیرش استاد همبسته از طرف دانشکده یا پژوهشکده به روابط بین الملل دانشگاه ارسال شود و پس از آن به تصویب هیات رئیسه دانشگاه برسد. در این خصوص روند اداری و فرآیند این فعالیت می بایست مطابق با شیوه نامه اجرایی پذیرش استاد همبسته انجام پذیرد.

اساتید همبسته دانشگاه صنعتی اصفهان

 

  Nationlity Country Home University Major related Department Effective Dates of Agreement

Dr.Ali Zarrabi

Iranian Turkey Sabanci-SUNUM Chemical Engineering and Nanotechnology Nanotechnology & Advanced Materials Institute June 2020- June 2023

 

 

 

 

Dr. Alireza Darvishy 

Iranian Switzerland ZHAW ICT Electrical & Computer Eng. Nov. 2019- Nov. 2022

 

 

 

 

Dr. Gondulf Hasse  

Austrian Austria University of Graz Mathematics Mathematical Sciences July 2019- July 2022

 

 

 

 

Dr. Hans Wernher Van de Venn

German Switzerland ZHAW Mechatronics Mechanical Engineering Sept. 2019- Sept. 2022

 

 

 

 

Dr. Paul Grimm

German Germany Folda University Applied Informatics Electrical & Computer Eng. Sept. 2019- Sept. 2022

 

 

 

 

 

Dr. Hossein Tudeshki

Iranian Germany The Clausthal University of Tech. Surface Mining and International Mining Mining Engineering July 2017-July 2020

 

 

 

 

Dr. Josef Senn

German Switzerland ETH Natural Resources Naturale Resources Dept. April 2017-April 2020

 

 

 

 

Dr. Mohammad Jafar Taherzadeh

Iranian Sweden University of Boras Chemical Engineering Chemical Engineering December 2015- December 2018

 

 

 

 

 

Dr. Mohammad Pessarakli

Iranian USA University of Arizona Plant Sciences College of Agriculture January 2013- January 2016

 

 

 

 

 

Dr. Hans Crauel

German Germany Johann Wolfgang Goethe University Mathematics Mathematical Sciences July 2012- July 2015

 

 

 

 

 

Dr. Abbas Samani

Iranian Canada University of Western Ontario Image Processing Electrical & Computer Eng. February 2012- February 2015

 

 

 

 

 

Dr.Chanbau XU

Canadian Canada University of Western Ontario Chemicals and Fuels Chemistry August 2012- August 2015
Dr. Abdollah Saboori
 
Iranian Italy
Politecnico di Torino (PoliTo)
 
Mechanical engineering  

Materials science and engineering/

management and production engineering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحت نظارت وف بومی