پژوهشگر همبسته

با توجه به نياز مشاركت بين المللي جهت ارتقاء كيفي و كمي فعاليت هاي دانشگاه و بمنظور نيل به جايگاه دانشگاههاي برتر جهاني، ايجاد ظرفيت پذيرش دانشجو در مقطع تحصيالت تكميلي به ويژه دورههاي دكتري، ارتقاي تعامل بين المللي، ارتقاي رتبه بين المللي دانشگاه، ايجاد و افزايش موقعيت هاي فرصت مطالعاتي خارج از كشور دانشجويان دكتري، تقويت زيرساختهاي تجهيزاتي و تحقيقاتي دانشگاه براي اجراي پروژه هاي تحقيقاتي، پروژه هاي تحصيالت تكميلي، مشاركت در انجام پروژه هاي صنعتي بين المللي، آئين نامه زير جهت جلب همكاري پژوهشگران و متخصصان بين المللي كه در دانشگاهها يا صنايع مشغول به فعاليت هستند و تمايل به همكاري با دانشگاه صنعتي اصفهان دارند تحت عنوان پژوهشگر همبسته يا Researcher Adjunct تهيه شده است. 

تعريف پژوهشگر همبسته

پژوهشگر همبسته، دانشمند يا پژوهشگر بينالمللي است كه عليرغم اشتغال در يكي از موسسات پژوهشي و يا شركت هاي بينالمللي، طي توافق مشخص در مدت معيني در زمينه پژوهشي تعريف شده با دانشكده/ پژوهشكده و يا مركز نوآوري و تجاري سازي فناوري دانشگاه صنعتي اصفهان همكاري ميكند. اين دوره همكاري در تمام طول سال تحصيلي يا تعطيالت بين ترم قابل اجراست. دانشگاه صنعتي اصفهان مي تواند نام پژوهشگر همبسته را در ليست پژوهشگران دانشگاه با عنوان "پژوهشگر همبسته" اعالم نمايد.

پژوهشگر همبسته مي تواند در پژوهشكده ها، دانشكده ها و يا شركت هاي دانش بنيان و مراكز رشد دانشگاه با مديران اين واحدها همكاري كند و يا در مركز تجاري سازي و نوآوري دانشگاه صنعتي اصفهان به همراه يكي از اعضاي هيات علمي / پژوهشگران دانشگاه، در فضايي براي انجام تحقيقات مشترک مستقر شود. وي ممكن است به عنوان دستيار پژوهشي و يا دستيار متخصص منصوب شود. پژوهشگر همبسته به صورت معمول در يک پروژه تحقيقاتي خاص همكاري نموده و در انجام تحقيقات از امكانات پژوهشي موسسه تحقيقاتي بين المللي خود نيز استفاده مي نمايد. وي مي تواند در مشاركت با عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اصفهان در هدايت كاربردي رساله ها و پايان نامه هاي دانشجويان تحصيالت تكميلي نيز مشاركت داشته باشد.

زمينه هاي همكاري 

 • همكاري در امور تحقيقاتي و قراردادهاي پژوهشي خارج از دانشگاه 
 • همكاري در مشاوره و راهنمايي پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي و مشاركت در انجام آزمايشهاي مورد نياز 
 • ارائه سمينار و كارگاه هاي آموزشي
 • كمک و مشاوره در جهت ارتقاء رتبه دانشگاه در سطح جهاني
 • همكاري در رفع مشكالت پژوهشي اساتيد و دانشجويان تحصيلات تكميلي با استفاده از امكانات تحقيقاتي در خارج از كشور (از قبيل اطلاعات علمي، به ثبت رساندن patent ،انجام آزمايش هاي مورد نياز و ساير مواردي كه در دانشگاه صنعتي اصفهان انجام آن مقدور نباشد)

تعهدات پژوهشگر همبسته

 •  حكم پژوهشگر همبسته به مدت سه سال معتبر است. پژوهشگر همبسته كه به دانشكده/ پژوهشكده و يا شركت دانش بنيان متعلق به دانشگاه صنعتي اصفهان ملحق شده است مي بايست، در اين مدت حداقل يک پروژه تحقيقاتي / طرح پژوهشي مشخص را به انجام برساند. تمديد دوره همكاري با موافقت طرفين بالمانع است. 
 • در هدايت/ مشاوره و يا راهنمايي يک دانشجوي دكتري و انتشار يک مقاله معتبر Q1 همكاري كرده باشد. 
 • حداقل دو هفته در سال يا طي سه سال حداقل8 هفته به صورت تمام وقت در دانشگاه حضور داشته باشد.
 • در كليه مقالات، گزارشهاي علمي و غيره كه حاصل پروژه هاي مشترک مي باشد الزام است آدرس دانشگاه صنعتي اصفهان نيز ذكر شود.
 • رعايت حقوق دانشگاه در اختراعات و اكتشافات حاصل از پروژه هاي مشترک كه با توافق طرفين (پژوهشگر همبسته و دانشگاه صنعتي اصفهان) تعيين مي گردد.

تعهدات دانشگاه صنعتی اصفهان 

 • در صورت نياز با موافقت معاون پژوهش و فناوري ، پرداخت هزينه بليط رفت و برگشت (در سطح economy )براي پژوهشگر همبسته از محل اعتبارات پژوهشي دانشگاه و براي ايرانيان غير مقيم از طريق بنياد ملي نخبگان تامين گردد.
 • دانشكده/ پژوهشكده و يا مركز رشد ميزبان مي بايست در طول مدت اقامت نسبت به تخصيص دفتر كار، امكانات كامپيوتري و آزمايشگاهي و ساير امكانات الزم براي پژوهشگر همبسته اقدام نمايد. 
 • هيچ گونه حقوق ثابتي به پژوهشگر همبسته پرداخت نمي شود.
 • طي دوره هاي كوتاه مدت حضور، پژوهشگر همبسته مي تواند از اسكان رايگان در مهمانسراي دانشگاه صنعتي اصفهان استفاده نمايد.

چگونگی اجرا

ضروري است پيشنهاد پذيرش پژوهشگر همبسته از طرف دانشكده /پژوهشكده /مركز رشد و يا شركت دانش بنيان به روابط بين الملل دانشگاه ارسال شود و پس از آن به تصويب هيات رئيسه دانشگاه برسد. در اين خصوص روند اداري و فرآيند اين فعاليت مي بايست مطابق با شيوه نامه اجرايي پذيرش پژوهشگر همبسته انجام پذيرد و فرم و گردش كار زير مورد استفاده قرارگيرد.

فرم درخواست پذيرش پژوهشگر همبسته 

گردش كار مربوط به دعوت و پذيرش پژوهشگر همبسته

دانلود آئين نامه پژوهشگر همبسته

تحت نظارت وف بومی