با حکم وزیر علوم؛ عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان رایزن علمی ایران در کشور چین منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان، دکتر اسماعیل مهریار عضو هیأت علمی جوان دانشگاه صنعتی اصفهان با حکم وزیر علوم تحقیقات و فناوری، برای مدت ۲ سال به عنوان رایزن علمی ایران به کشور چین می رود.

توسعه همکاری های علمی بین المللی بین دانشگاه های ایران و کشورهای حوزه سرپرستی در زمینه تبادل متخصص و تعریف پروژه‌های تحقیقاتی مشترک و همچنین توسعه بورسیه های دانشجویی بخشی از ماموریت های دکتر اسماعیل مهریار رایزن علمی ایران در کشور چین است.

دکتر مهریار، استادیار دانشکده گروه بیوسیستم دانشکده مهندسی کشاورزی با این ابلاغ، سرپرستی تمامی دانشجویان ایرانی کشورهای چین، کره جنوبی و ژاپن را برعهده خواهد داشت و به عنوان رایزن علمی در کشور چین مستقر خواهد شد تا در امور کنسولی و مسائل تحصیلی و دانشگاهی آنها تسهیل شود.

در شرح وظایف ابلاغی وزیر علوم به دکتر مهریار، به توسعه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه های ایران و کشورهای حوزه سرپرستی در زمینه تبادل متخصص و تعریف پروژه های تحقیقاتی مشترک، سرمایه گذاری مشترک در راه اندزی آزمایشگاه ها و تعریف نظام رتبه بندی و ارزیابی مدارک تحصیلی تأکید شده است. در بخشی از این حکم آمده است: « از شما انتظار می رود علاوه بر انجام وظایف مصرح در قانون اعزام مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی و رعایت کامل آئین نامه شرح وظایف رایزنان علمی، امور مربوط به ارتباطات علمی و فناوری کشورهای محل مأموریت را به عنوان رایزن علمی در آن کشورها اجرا کنید. همچنین بر شناسایی دقیق استعدادها و امکانات علمی موجود در آن کشورها، ایجاد زمینه بهره برداری از آنها و برقراری ارتباطات و همکاری های علمی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی میهن اسلامی و به ویژه جذب دانشجویان و فناوران، با هماهنگی سازمان امور دانشجویان، مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت و نمایندگی های جمهوری اسلامی در آن کشورها در چهارچوب سیاست های دولت تأکید می نمائیم.»

محل نمایش: 

اخبار

تحت نظارت وف بومی