بازدید رایزن علمی کشور سوئیس در ایران از میز سوئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان

پیرو انتصاب مسئول میز سوئیس در مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ، رایزن علمی کشور سوئیس در ایران خانم چانتال دلی از این مرکز بازدید کرد. در این دیدار در خصوص ادامه همکاری های بین دانشگاه های ایران و کشور سوئیس توافق شد.

رایزن علمی کشور سوئیس در ایران با توجه به این که دانشگاه های سوئیس در ارتباطات بین المللی به صورت مستقل عمل می نمایند تأکید داشت. در این نشست در خصوص ادامه همکاری های علمی بین المللی دو کشور بحث و تبادل نظر شد.

محل نمایش: 

اخبار

تحت نظارت وف بومی