ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 2221 ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوري ﺗﺮﮐﯿﻪ (ﺗﻮﺑﯿﺘﺎك)

به اطلاع می رساند ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوري ﺗﺮﮐﯿﻪ )ﺗﻮﺑﯿﺘﺎك( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 2221 را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در اداﻣﻪ، ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت اﺻﻠﯽ و ﮐﻠﯿﺪي اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻧﻮاع ﻫﻤﮑﺎري:

ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺗﻮﺑﯿﺘﺎك ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 2221 اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮑﯽ از دو ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

(1) ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت (7 روز ﺗﺎ 3 ﻣﺎه)

(2) ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﯾﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت 3 ﻣﺎه ﺗﺎ 12 ﻣﺎه ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻋﻼم ﺗﻮﺑﯿﺘﺎك، ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﮑﺎري ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ، ﻫﻤﮑﺎري آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل، ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﻤﯿﻨﺎر و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ، و ﯾﺎ آﻣﻮزش ﭘﺎره وﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن:

(1) ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﻣﺪرك دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮده و ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از 12 ﻣﺎه در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

(2) ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در زﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪرك دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮده و در زﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ.

(3) ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف داﻧﺸﮕﺎه، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد دوﻟﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﯾﮏ اﺳﺘﺎد و ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷﺎﻏﻞ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ (اﺳﺘﺎد ﻣﯿﺰﺑﺎن) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎري را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﺎد ﻣﯿﺰﺑﺎن درﯾﺎﻓﺖ و ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ را از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻣﻬﻠﺖ درﺧﻮاﺳﺖ:

ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاي ﻓﺮاﺧﻮان ﻓﻌﻠﯽ از 1 ﺗﺎ 30 ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2022 ﺑﻮده و ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. (ﺗﻮﺟﻪ: ﻓﺮاﺧﻮان ﺗﻮﺑﯿﺘﺎك ﻫﺮ دو ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﺗﮑﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮده ودرﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺎد ﻣﯿﺰﺑﺎن در ﻓﺮاﺧﻮان ﻓﻌﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻌﺪي اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.)

ﻣﯿﺰان ﺣﻤﺎﯾﺖ:

(1) ﻣﻘﺮري ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 20000 ﻟﯿﺮ ﺑﺮاي ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 24000 ﻟﯿﺮ ﺑﺮاي ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت

(2) ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 150 ﻟﯿﺮ (ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ)

(3) ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻠﯿﻂ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ (ﯾﮑﺒﺎر)

 

ﻧﺤﻮه درﺧﻮاﺳﺖ:

(1) درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﻣﯿﺰﺑﺎن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﺑﯿﺘﺎك ﺑﻪ آدرس زﯾﺮ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﻮد. ارﺳﺎل ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:

http://e-bideb.tubitak.gov.tr

2) ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ و در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ، ﻇﺮف ﻣﺪت 20 روز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﻪ درﺧﻮاﺳﺖ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﺮﯾﻨﺖ و ﺑﻌﺪ از اﻣﻀﺎي ﺻﻔﺤﻪ آﺧﺮ و ﭘﺎراف ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺑﯿﺘﺎك از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ارﺳﺎل ﺷﻮد.

ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي درﺧﻮاﺳﺖ:

اﮔﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎري ﯾﮏ ﻣﺎه و ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺪارك زﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ:

- رزوﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎري ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و اﺳﺘﺎد ﻣﯿﺰﺑﺎن

- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﮐﺎر

-    اﮔﺮ دﻋﻮتﮐﻨﻨﺪه داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺪرك دﮐﺘﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و اﮔﺮ دﻋﻮتﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﻧﻬﺎد دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺪرك دﮐﺘﺮا و ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎري

اﮔﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺪارك زﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ:

- رزوﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎري ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و اﺳﺘﺎد ﻣﯿﺰﺑﺎن

- اراﯾﻪ ﻃﺮح در ﻓﺮﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺑﯿﺘﺎك

- ﻧﺎﻣﻪ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺘﺒﻮع دال ﺑﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﯾﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺘﺎد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ

-    اﮔﺮ دﻋﻮتﮐﻨﻨﺪه داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺪرك دﮐﺘﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و اﮔﺮ دﻋﻮتﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﻧﻬﺎد دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺪرك دﮐﺘﺮا و ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎري - ﺑﺮﮔﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺧﻼق (در ﺻﻮرت ﻟﺰوم)

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت:

(1) در ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻮﺑﯿﺘﺎك ذﮐﺮ ﺷﻮد.

ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻃﺮح و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺎرﯾﺨﻬﺎي ﻣﻘﺮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﺑﯿﺘﺎك ارﺳﺎل ﺷﻮد.

(3) در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﺑﯿﺘﺎك، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ دﻋﻮتﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻠﯿﻂ در سامانه   http://seyahat.tubitak.gov.tr  وارد شود.

(4) از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻃﺮح، اﺳﺘﺎد ﻣﻬﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺣﺪاﮐﺜﺮ 6 ﻣﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻌﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎري، ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و ... ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﻮﺑﯿﺘﺎك ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 6 ﻣﺎه ﺷﺮوع ﻃﺮح ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﻔﺘﺪ.

(5) در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ داراي ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ او ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:

·   ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﺎري ﺑﺮﻧﺪه اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

·   در اﺳﮑﻮﭘﻮس ﺿﺮﯾﺐ FWCI1 و ﯾﺎ در WoS ﺿﺮﯾﺐ CNCI2 ﺑﺮاﺑﺮ 1 و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

·   داراي ﭘﺮوژه ﺧﺎﺗﻤﻪﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺶ اروﭘﺎ3 و ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﻖ4 2020 اروﭘﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

· در ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﻮات ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﯾﮑﯽ از 100 داﻧﺸﮕﺎه اول دﻧﯿﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ QS و ﯾﺎ ﺗﺎﯾﻤﺰ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

· در ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﻮات ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﺮاﺳﺘﻨﺎد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺎﻣﺴﻮن روﯾﺘﺮز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد، ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

· در ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﻮات ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﯾﮑﯽ از 2500 ﺷﺮﮐﺖ اول ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻋﻼم ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺘﺮك ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد را در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

·   در ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﻮات ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﯾﮑﯽ از 250 داﻧﺸﮕﺎه/ﻣﻮﺳﺴﻪ اول ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﺳﺎﯾﻤﺎﮔﻮ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ، دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ5 ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

محل نمایش: 

اطلاعیه ها

ارتقاء امنیت وب با وف بومی