دیدار معاون بین الملل دانشگاه کوکاتپه ترکیه از دانشگاه صنعتی اصفهان:

مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان، میزبان معاون دفتر روابط بین الملل دانشگاه افیون ترکیه بود. در این دیدار پروفسور فاتح گنگور ضمن بازدید از دانشگاه صنعتی اصفهان به معرفی دانشگاه افیون کوکاتپه ترکیه و معرفی برنامه ها و فرصت های همکاری میان دو دانشگاه پرداخت و امضای توافق نامه مشارکت در قالب برنامه اراسموس پلاس میان دو دانشگاه را با هدف آغازهمکاری ها و پروژه های جدید پیشنهاد داد.

مدیر مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان نیز از گسترش همکاری میان دو دانشگاه استقبال کرد و افزود امضای یادداشت تفاهم بین هر دو دانشگاه راه را برای همکاری های علمی بیشتر در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی و کارآموزی هموار می کند.

 

محل نمایش: 

اخبار

تحت نظارت وف بومی