اطلاعیه حمایت ازطرح هاي پژوهشی مشترك با محققان خارج از کشور

به اطلاع می رساند در راسـتاي تحقق رویکرد کلان بین المللی سازي آموزش عالی کشور، بـا همیـاري مرکز مطالعـات و همکـاري هـاي علمی بین المللی امکان حمایت از طرحهاي پژوهشـی مشترك میـان محققـان مراکز دانشـگاهی، پژوهشـگاه هـا و موسـسات داخلی و محققان خارجی فراهم گردیده است. ایــن طرحهــا می بایـــد درچــارچوب اولــویت هــاي ذکرشــده درسامــانه مرکز مطالعــات ( http://www.cissc.ir ) باشـد. همچنین اطلاعـات مربـوط به مجري ایرانی، موسـسه ایرانی، مجري خارجی، موسسه خارجی و عنوان و مــدت طرح مشخص باشد.

تاکید می نماید که سقف حمایت از طرح هـا 800 میلیون ریـال است و طرح هـا پس از تاییـد کـارگروه ملی همکـاري بـا کشورهاي خارجی، مورد بررسی و تایید نهایی قرار می گیرد.

لازم به ذکر است  طرحهایی با مشـخصات فوق در محـدوه فعالیت هر کار گروه ملی، می بایست به مرکز مطالعات و همکاري هاي علمی بین المللی وزارت علوم  ارسال گردد.

محل نمایش: 

اطلاعیه ها

ارتقاء امنیت وب با وف بومی