نشست هم اندیشی پروژه مدیریت یکپارچه منابع آب رودخانه زاینده رود در دانشگاه صنعتی اصفهان و با همکاری علمی محققان ایران و آلمان برگزار شد.

طرح مدیریت یکپارچه منابع آب رودخانه زاینده رود با همکاری علمی محققان ایران وآلمان در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.این پروژه توسط محققان آلمانی، با حمایت وزارت علوم آلمان و وزارت نیرو ایران و با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان و مشارکت شرکت آب منطقه ای اصفهان طی 8 سال به انجام رسیده و اینک فاز دوم آن به اتمام رسیده است. 

این نشست با همکاری پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان و شرکت آب منطقه ای اصفهان تا 19 آذرماه در این دانشگاه  ادامه دارد.

محل نمایش: 

اخبار

تحت نظارت وف ایرانی