ایجاد نخستین ایستگاه تحقیقات اقلیمی اکولوژیکی بین المللی کشور با مشارکت دفتر همکاری های علمی و بین المللی و دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان و آکادمی علوم چین

نخستین ایستگاه تحقیقات اقلیمی اکولوژیکی بین المللی کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان با نام مخفف دفسی (DEFSI ) با همکاری دانشکده مهندسی منابع طبیعی و دفتر همکاری های علمی و بین المللی این دانشگاه و مؤسسه اکولوژی و جغرافیای شینجیانگ آکادمی علوم کشور چین احداث شد.

با احداث نخستین ایستگاه تحقیقاتی اکوسیستم های بیابان در دانشگاه صنعتی اصفهان، جمهوری اسلامی ایران نیز به شبکه مطالعات اقلیمی اکولوژی خاورمیانه، آسیای مرکزی، چین و قاره آفریقا متصل گردید.

 دکتر رضا جعفری، مسئول راه اندازی این ایستگاه تحقیقاتی ضمن اعلام این خبر تصریح کرد: انجام این طرح با همکاری نزدیک مؤسسه اکولوژی و جغرافیای شینجیانگ آکادمی علوم کشور چین، یکی از مهم ترین طرح های کلان بین المللی است که در این حوزه به انجام رسیده و آئین افتتاحیه رسمی آن در بهار سال 1398 و در گردهمایی با حضور طرف های چینی و نیز مسئولین دیگر ایستگاه های بین المللی در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، عضویت این دانشگاه در شبکه های اقلیم شناسی داخلی و بین المللی، جمع آوری داده های اقلیمی اکولوژیکی بعنوان شاخص ایران مرکزی، ایجاد امکان فعالیت های آموزشی و پژوهشی برای محققان و فراهم شدن امکان تبادل استاد و دانشجو بین کشورهای مختلف قاره آسیا را از دیگر دستاوردهای احداث نخستین ایستگاه تحقیقات اقلیمی اکولوژیکی بین المللی کشور دردانشگاه صنعتی اصفهان بیان کرد.

وی مشارکت در طرح های کلان بین المللی در آینده به ویژه موضوعات حول احیای جاده ابریشم، تعریف طرح های بین المللی کلان با کشورهای منطقه آسیا- آفریقا و سازمان های بین المللی مرتبط با این شبکه، مرجع قرار گرفتن دانشگاه صنعتی اصفهان در مطالعات مختلف تغییرات اقلیمی اکولوژیکی و رفرنس دهی به این دانشگاه در منابع علمی داخلی و بین المللی با توجه به داده های ایستگاه ایجاد شده در این دانشگاه را از دیگر مزایای احداث ایستگاه دفسی در دانشگاه صنعتی اصفهان بیان کرد.

وی احداث دو ایستگاه دیگر تحقیقات اقلیمی اکولوژیکی در دانشگاه گیلان و دانشگاه شیراز را از دیگر دستاوردهای پیگیری ها و ارتباطات بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان در این حوزه بیان کرد و ادامه داد: این سه ایستگاه با توجه به سه اقلیم متفاوت ایران در نقاط مختلف احداث و وظیفه هماهنگی روابط بین المللی آن ها بر عهده دانشگاه صنعتی اصفهان خواهد بود.

محل نمایش: 

اخبار

تحت نظارت وف ایرانی