کانون‌های هدایت ارتباطات علمی در سوئیس

سوئیس طی موافقت­نامه­ همکاری­های دو جانبه برخی از مراکز آموزش عالی کشور خود را به عنوان کانون­های هدایت ارتباطات (Leading Houses)، مسئول ایجاد ارتباط با مناطق جغرافیایی مختلف دنیا که ایجاد ارتباط با آنها از اولویت برخوردار است، نموده تا فرصت­های همکاری با آن مناطق را ارائه و گسترش دهند. از آن جمله می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

شایان توجه است که ZHAW  پیش نویس برنامه عملی (Action Plan) و برنامه بودجه بندی همکاری با ایران را تهیه کرده است که پس از تصویب نهایی، به زودی اعلام خواهد شد

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی