اساتید همبسته (Adjunct)

 

آيين نامه نحوه به كار گيري استاد همبسته در جلسه هيات رئيسه مورخ 7/4/90 به شماره 630 به تصويب رسيد.

 

 آيين نامه نحوه بكارگيري استاد همبسته

 

با توجه به نياز مشاركت بين المللي جهت ارتقاء كيفي و كمي فعاليت هاي دانشگاه در راستاي رسيدن به جايگاه دانشگاه هاي برتر جهاني، ايجاد ظرفيت پذيرش دانشجو در مقطع تحصيلات تكميلي به ويژه دوره هاي دكتري، ارتقاي تعامل بين المللي، ارتقاي رتبه بين المللي دانشگاه، ايجاد و افزايش موقعيت هاي فرصت مطالعاتي خارج از كشور دانشجويان دكتري، جبران نقايص تجهيزاتي و تحقيقات دانشگاه براي اجراي پروژه هاي تحقيقاتي و همچنين پروژه هاي تحصيلات تكميلي آئين نامه زير جهت جذب اساتيد و يا دانشمندان برجسته بين المللي تحت عنوان استاد همبسته (adjunct professor) تهيه شده است:

 

1- تعريف استاد همبسته

استاد همبسته، استاد و يا دانشمند برجسته بين المللي است كه طي قرارداد مشخص در مدت معيني در زمينه هاي خاص آموزشي پژوهشي با دانشگاه صنعتي اصفهان همكاري مي نمايد. همكاري افراد با دانشگاه صنعتي اصفهان طي هر دوره از سال تحصيلي يا تعطيلات قابل اجرا است. دانشگاه صنعتي اصفهان مي تواند نام وي را در ليست اعضاي هيات علمي به عنوان استاد همبسته اعلام نمايد.

 

2- زمينه هاي همكاري

 • الف) همكاري در امور تحقيقاتي و قراردادهاي پژوهشي خارج از دانشگاه
 • ب)  همكاري در مشاوره و راهنمايي پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي
 • ج) ارائه سمينار و كارگاه هاي آموزشي
 • د)  ارائه دروس تخصصي و مورد نياز دانشگاه
 • ه) كمك و مشاوره در جهت ارتقاء رتبه دانشگاه در سطح جهاني
 • و) همكاري در رفع مشكلات پژوهشي اساتيد و دانشجويان تحصيلات تكميلي با استفاده از امكانات تحقيقاتي در خارج از كشور  (از قبيل اطلاعات علمي، به ثبت رساندن patent، انجام آزمايش هاي مورد نياز و ساير مواردي كه در دانشگاه صنعتي اصفهان انجام آن مقدور نباشد).

 

3- تعهدات استاد همبسته

 • الف) حكم استاد همبسته به مدت سه سال معتبر است، در اين مدت بايد حداقل يك دانشجوي دكتري به صورت مشترك مشاورت يا راهنمايي شده باشد.
 • ب)  حداقل چهار هفته در سال يا طي دو سال حداقل 9 هفته به صورت تمام وقت در دانشگاه حضور داشته باشد.
 • ج)  در كليه مقالات، گزارشات علمي و غيره كه حاصل پروژه هاي مشترك مي باشد لازم است آدرس دانشگاه صنعتي اصفهان نيز ذكر شود.
 • د)  رعايت حقوق دانشگاه در اختراعات و اكتشافات حاصل از پروژه هاي مشترك كه با توافق طرفين (استاد همبسته و دانشگاه صنعتي اصفهان) تعيين مي گردد.

 

4- تعهدات دانشگاه صنعتي اصفهان

 • الف) در صورت نياز، پرداخت هزينه بليط رفت و برگشت (در سطح economy) براي استاد همبسته، مي تواند از طريق پژوهانه استاد ميزبان يا از منابع پژوهشي دانشكده ميزبان صورت پذيرد.
 • ب)  دانشكده ميزبان در صورت وجود امكانات مي تواند نسبت به تخصيص دفتر كار، امكانات كامپيوتري و آزمايشگاهي براي استاد همبسته اقدام  نمايد.
 • ج) هيچ گونه حقوق ثابتي به استاد همبسته پرداخت نمي شود، ولي چنانچه دوره كوتاه مدت يا دروسي توسط استاد همبسته ارائه گردد، حق الزحمه اي معادل با آنچه كه در همان شرايط به هيات علمي دانشگاه قابل پرداخت است به ايشان نيز پرداخت مي شود.
 • د) حق الزحمه راهنمايي دانشجو معادل آنچه به هيات علمي دانشگاه با مرتبه مشابه قابل پرداخت است به استاد همبسته پرداخت مي گردد.
 • ه) طي دوره هاي كوتاه مدت حضور استاد همبسته مي تواند از اسكان رايگان در مهمانسراي دانشگاه صنعتي اصفهان استفاده نمايد ولي هزينه هاي شخصي از قبيل غذا، اياب و ذهاب و ... بر عهده خود استاد همبسته خواهد بود.

 

5- نحوه اجرا

دانشكده هاي متقاضي استفاده از استاد همبسته، لازم است پيشنهاديه همكاري استاد مورد نظر در امور پژوهشي و آموزشي را پس از تصويب در شوراي مشترك آموزشي -پژوهشي دانشكده، جهت بررسي، تأييد و اخذ تصميم نهايي براي هيات رئيسه دانشگاه ارسال نمايند. پيشنهاديه همكاري بايد شامل موارد زير باشد:

 • الف) سوابق كامل علمي، پژوهشي، آموزشي و اجرايي استاذ همبسته
 • ب) اطلاعات علمي لازم در خصوص پروژه هاي تحقيقاتي و يا ارائه دروس و كارگاه هاي آموزشي كه استاد همبسته قرار است در آن همكاري نمايد و ضرورت به كارگيري استاد همبسته مورد نظر.
 • ج) برنامه زمان بندي سفر استاد همبسته و شرح خدمات تفصيلي وي
 • د) حداكثر تعداد اساتيد همبسته هر دانشكده 10% اعضاي هيات علمي آن دانشكده مي توانند باشد.
 • پس از صدور مجوز از هيات رئيسه دانشگاه روند اداري و هماهنگي سفر استاد همبسته از طريق مرجع ذيربط در دانشگاه و اخذ مجوز از مركز همكاريهاي علمي بين المللي وزارت عتف پيگيري خواهد شد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی