بازدید رئیس دانشگاه ETH سوئیس از دانشگاه صعتی اصفهانبازدید سنگالبازدید CNRSRuffini's Visitسفر سوئیسهیئت آکادمی علوم چیندیدار روسیه

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف